ประวัติโรงเรียน

 

                   โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา และระดับก่อนประถมศึกษาเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต ๑ ตั้งขึ้น พ.ศ  ๒๕๑๐ เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๑  บนพื้นที่ ๒ ไร่  ๒  งาน  ๘๑  ตารางวา  กว่า  ๔๔  ปี  โรงเรียนมีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องด้วยความรู้ความสามารถของผู้บริหารมืออาชีพ   

                    ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานของ นายเสกสรรค์ เห็นประเสริฐ  ผู้บริหารมืออาชีพ  รางวัลเหรียญทองระดับชาติ OBEC  AWORDS  ด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยม  

ท่านเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์  มีภาวะของผู้นำสูง  กล้าคิด  กล้าทำ กล้านำ และกล้าเปลี่ยน  จนโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  มีการพัฒนาในทุกด้าน ท่านวางหลักการบริหารแบบเรียบง่าย

แต่สามารถคลองใจการทำงานของบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่าย  ด้วยหลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ เป็นหัวใจที่สำคัญ

 

ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

 

ชื่อโรงเรียน                                  อนุบาลกาญจนบุรี

สถานที่ตั้ง                                    เลขที่  75  ถนน  ศุภกิจโกศล  ตำบล  บ้านเหนือ  อำเภอ  เมืองกาญจนบุรี  จังหวัด  กาญจนบุรี   71000

โทรศัพท์                                      034 - 512535

โทรสาร                                        034 - 514351

ปรัชญา                                         ความรู้ดี      มีคุณธรรม

คำขวัญ                                         ประพฤติดี    มีอนามัย    ใฝ่ศึกษา    พัฒนาสังคม

สีประจำโรงเรียน                           สีฟ้า - ขาว

อักษรย่อของโรงเรียน                   อ.บ.

ตราประจำโรงเรียน                        ดอกบัว