วิสัยทัศน

มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีทักษะอยู่ร่วมในสังคมไทย  ประชาคมอาเซียน  และพลโลก

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย  และตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ทุกสาระวิชา  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2. พัฒนากรอบหลักสูตรโลกศึกษา  ( Global  Education )  โดยบูรณาการสาระการเรียนรู้อาเซียนศึกษา

3. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่เหมาะสม  ตามคุณลักษณะสำคัญของผู้เรียน  8  ด้าน

4. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  และภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

5. สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย  อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  รักและภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย