โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

1

"Anubankan" Distance Learning

ช่องทางการเรียนรู้กับ "อนุบาลกาญจนบุรี"

abk-dl
ผู้จัดทำ
รายการสื่อ
ครูจิตรากานต์ เชียงทอง
ครูรัตมณี ดีท้วม
ครูปิ่นกาญจน์ ไสยะหุต
ครูสุภามาส จันทร์มี
ครูวิเชียร ว่องวีรกิจ
ครูพรทิมา อภัยรัตน์
ครูปรรณพัชร์ จักรสูง
ครูนิดา อิ่มสมบูรณ์
ครูสำเริง ลำทะแย