โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

1

"Anubankan" Distance Learning

ช่องทางการเรียนรู้กับ "อนุบาลกาญจนบุรี"

abk-dl
ผู้จัดทำ
รายการสื่อ
รายการสื่อ
ครูสุธิรา กัมพลาศิริ  
ครูศิริศรี แผ้วพรายงาม  
ครูกัญญาภร พันธุ์ภักดี  
ครูโกศัลย์ จันทร์คา  
ครูนิชาภา บุญเรือง  
ครูณัฏณิชาช์ แดงทอง  
ครูธัญภัทร ทัศนครองสินธุ์  
ครูศุภชัย กองผุย  
ครูนิดา อิ่มสมบูรณ์
ครูพิเชษฐ์ ทรงพันธุ์คชสาร  
ครูดวงรัตน์ สบายยิ่ง