โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

1

"Anubankan" Distance Learning

ช่องทางการเรียนรู้กับ "อนุบาลกาญจนบุรี"

abk-dl
ผู้จัดทำ
รายการสื่อ
รายการสื่อ
ครูจารุวรรณ สุขสวัสดิ์
ครูกิตติยา นงลักษณ์  
ครูจุฑามาส มลสุขราช  
ครูน้ำทิพย์ เนาวบุตร  
ครูพัฒนา คำประเสริฐ  
ครูนิดา อิ่มสมบูรณ์  
ครูมณฑล น้อยพันธุ์  
ครูพิเชษฐ์ ทรงพันธุ์คชสาร