โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

1

"Anubankan" Distance Learning

ช่องทางการเรียนรู้กับ "อนุบาลกาญจนบุรี"

ผู้จัดทำ
รายการสื่อ
ครูภัทรภร เนียมมณี
ครูมสาวรี นาสวนโสภณ
ครูกาญจนา ไผ่สอาด
ครูวันวิษา เหลืองไทย
ครูภูริชนรดา หนูขาว
ครูพลอยกาญจน์ เพ็งเลา
ครูเชาวลิต ฟักเหลือง
ครูนิดา อิ่มสมบุรณ์
   
abk-dl