ภาระชิ้นงาน
แบบทดสอบ
๑. คำถามพัฒนากระบวนการคิด ครั้งที่ ๑  
๒. คำถามพัฒนากระบวนการคิด ครั้งที่ ๒