โปรแกรม Scratch (สะแครช)
มารุ้จักกับโปรแกรม Scratch (เอกสารประกอบการอบรม) * โหลดโปรแกรม
ตารางแสดงเสียงดนตรีกับค่าตัวเลขในบล็อก  
   
   

 

ภาระชิ้นงานวิชาการงานอาชีพ
แบบทดสอบ
   
   
   
   
   
   
   

 

 

ภาระชิ้นงานวิชาคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบ