ภาระชิ้นงานวิชาการงานอาชีพ
แบบทดสอบ
๑. คำถามพัฒนากระบวนการคิด ครั้งที่ ๑  
๒. คำถามพัฒนากระบวนการคิด ครั้งที่ ๒  
๓. คำถามพัฒนากระบวนการคิด ครั้งที่ ๓  
๔. คำถามพัฒนากระบวนการคิด ครั้งที่ ๔  

 

 

ภาระชิ้นงานวิชาคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบ
๑. ใบงานที่ ๑  
๒. ใบงานที่ ๒  
๓. ใบงานที่ ๓  
๔. ใบงานที่ ๔