ประวัติ - HISTORY

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  ตั้งอยู่บนที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  ให้ใช้เพื่อการศึกษามีเนื้อที่ 3 ไร่ 
2 งาน  81 ตารางวา  ได้เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 20  สิงหาคม 2510 ของกรมสามัญศึกษา สร้างเสร็จและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2511 โดยมี นางสาววาสนา  ปุณยปรรณานนท์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และต่อมา วันที่ 8 พฤษภาคม  2511  นางบุญย้อย ช่วงสุวนิช ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
          อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ห้องเรียน 6x9 เมตร จำนวน 4 ห้องห้องพักครูใหญ่ ขนาด 3x6 เมตร จำนวน 1 ห้อง ห้องเก็บของ
               พ.ศ.2512  ต่อเติมอาคารเรียน แบบ 022 รวม 2 ห้องเรียน
               พ.ศ.2532  ต่อเติมอาคารเรียน แบบพิเศษ รวม 2 ห้องเรียน งบประมาณ 100,000 บาท
               พ.ศ.2517  สร้างอาคารเรียน แบบ 030 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน งบประมาณ 440,000 บาท
               พ.ศ.2519  สร้างอาคารประกอบอาหาร โครงสร้าง ค.ส.ล งบประมาณ 100,000 บาท
               พ.ศ.2530  ได้จัดสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  ที่สมเด็จพระญาณสังวร  วัดบวรนิเวศ  (ปัจจุบันทรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ประทานนามว่า “พระพุทธกาญจนมงคล”)
         พ.ศ.2531 โรงเรียนได้รับงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ (โรงเรียนโฆสิตสโมสร)เป็นอาคารตึก 4  ชั้น 25 ห้องเรียน 4 ห้องฝึกงาน จำนวนงบประมาณ 7,650,000บาท
          พ.ศ.2532 โรงเรียนได้รับงบประมาณ ต่อเติมอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนโฆสิตสโมสร ขนาด 4  ชั้น 17 ห้องเรียน  งบประมาณ 7,311,000 บาท
         พ.ศ.2537 ต่อเติมอาคารเรียน แบบพิเศษ โรงเรียนโฆสิตสโมสร ขนาด 4  ชั้น อีก 9 เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 2537 ด้วยงบประมาณ 4,300,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อ 17 เมษายน 2538
         พ.ศ.2538 สร้างสวนเกษตรลอยฟ้า บนดาดฟ้า อาคารเรียน ชั้น 2 ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องประชุม จำนวน 100 ที่นั่ง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้องจำนวน 40 ที่นั่ง ด้วยเงินบริจาค
         พ.ศ.2540  โรงเรียนได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติให้เป็นผู้ครอบครองที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเขาเม็งอมรเมศร์  จำนวน  ๒๐ ไร่ เพื่อใช้ปรับขยายบางส่วนไปใช้พื้นที่ที่ได้ครอบ
         พ.ศ.2542  โรงเรียนได้รับอนุญาต ให้เป็นผู้ครอบครองที่ราชพัสดุแปลงที่ 2 หมายเลข กจ.577 จำนวน 10 ไร่ 92 ตารางวาและในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้เป็น      ผู้ครอบครองที่ดินบริเวณโรงเรียนบ้านเขาตอง ที่ยกเลิก กจ.516 จำนวน 26 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา เพื่อใช้ปรับขยายโรงเรียนไปก่อสร้างที่ใหม่ และโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอลในพื้นที่ครอบครอง ต่อมาโรงเรียนได้ส่งคืนที่ดิน แปลงที่ 2 หมายเลขทะเบียน กจ.577 ให้สำนักงานราชพัสดุจังหวัดกาญจนบุรี
         พ.ศ. 2551 โรงเรียนสร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียน โดยใช้แผ่นเมททัลชีสท์ ด้วยเงินทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง รวมกับเงินนอกงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 1,300,000บาท
         พ.ศ.2554 สร้างห้องส้วม นักเรียน จำนวน 10 ห้อง ด้วยงบประมาณ 90,000 บาท
         - ปรับปรุงอาคารประกอบอาหารเดิมเป็นห้องเรียนการงานอาชีพ (กอท.) และห้องเกียรติยศ (แสดงผลงานและรางวัลที่โรงเรียนได้รับ) ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
         - ต่อเติมระเบียงดาดฟ้า ชั้น 2 ของห้องสำนักงานโรงเรียนให้เป็นห้องพักครู และห้องเก็บเอกสารของฝ่ายต่างๆ
         - ปูกระเบื้องพื้นสนามด้านหลัง และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
         พ.ศ.2556 โรงเรียนสร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องรับรองผู้ปกครองนักเรียน ด้วยเงินทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆรวมทั้งเงินบริจาคเพื่อการศึกษาจากมูลนิธิวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โดยมีพระราชวิสุทธิเมธี เจ้าอาวาส วัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นองค์ประธานโดยสร้าง เป็นอาคาร 3 ชั้น งบประมาณ 3,099,000 บาท
           พ.ศ. 2557  โรงเรียนดำเนินการดังนี้
              -  สร้างโรงอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการรับประทานอาหาร ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนรายหัว และโครงการอาหารกลางวัน งบประมาณ 1,663,248.78 บาท
              -  ปรับปรุงห้องน้ำด้านหลังอาคาร จำนวน 30 ห้อง  โดยปูกระเบื้องพื้นห้อง และฝาผนังห้องทุกห้องด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
              -  ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านล่างอาคารอเนกประสงค์ โดยจ้างช่างศิลป์วาดภาพฝาผนัง จัดบรรยากาศ  สนามเด็กเล่น จัดซื้อเครื่องเล่นเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และปลอดภัย ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
              -  ปรับปรุงสวนหย่อมด้านหน้า และด้านหลังโรงเรียนทุกจุด  เพื่อสร้างบรรยากาศให้โรงเรียนดูสวยงามยิ่งขึ้น และจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้นักเรียนได้มาศึกษาเรียนรู้ตามธรรมชาติ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
              -  ต่อเติมที่จอดรถจักรยานยนต์ด้านหลังอาคารเรียน เพื่อเป็นที่จอดรถอย่างพอเพียงและเป็นระเบียบเรียบร้อย  ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
              -  ขยายและต่อเติม หลังคาโครงเหล็กด้านข้างห้องอนุบาล ห้องพยาบาล บริเวณชั้น 2  ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
              -  ต่อเติมหลังคาเชื่อมต่อกับตัวอาคารด้านหลังโรงอาหาร และข้างห้องประชุม เพื่อกันแดดและกันฝนสาดอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนในการรับประทานอาหาร  ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
              พ.ศ. 2558  โรงเรียนดำเนินการดังนี้
                   -  ขยายและต่อเติม หลังคาโครงเหล็กด้านข้างห้องอนุบาล ห้องพยาบาล บริเวณชั้น 2  ปูกระเบื้อง  และทาสีห้องเรียน  อาคารเรียน  งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ  1,900,000  บาท
                   -  ซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยงบประมาณรายได้สถานศึกษา
              พ.ศ. 2559  โรงเรียนได้ขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ  สารบัญลำดับที่ 0771-001-59 ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ.516 (บางส่วน) ตำบลปากแพรก  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดกาญจนบุรี  เนื้อที่ 16 ไร่3 งาน 90.70 ตารางวา  ใช้เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน  ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้าง 
         งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(งบผูกพัน) สร้างอาคารเรียนแบบ 324ล/55-ข(ในเขตแผ่นดินไหว) จำนวนทั้งสิ้น 27,518,200 บาท 
         งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส้วม(สปช.605/54) 2 หลัง 1,138,000 บาท

                   งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(งบผูกพัน) โรงอาหาร-หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษาจำนวน ๑ หลัง 12,161,000 บาท