3

 

4
2
6
5
10
12
13
14

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี "การมอบตัวนักเรียน"

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test : RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

14
15
16

22 21 20
19 18
p1
p2
p3
p4
p5
p6
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี เลขที่ ๗๕ ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ โทร ๐๓๔-๕๑๒๕๓๕
a1
a2
a3
abk-dl
จำนวนผู้เข้าชม

1

5
5
7
8
9