พันธกิจ-MISSION

 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

2. พัฒนาส่งเสริมการบริการทางการศึกษาให้นักเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานวิชาชีพให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

4. พัฒนาระบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน