เป้าประสงค์

                                                    1. โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับความเป็นท้องถิ่น  และ  4  สาระหลักของโรงเรียนมาตรฐานสากล

                                                    2. โรงเรียนดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา

                                                    3. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  8  ประการ

                                                    4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน  โดยบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  มีการจัดทำวิจัยใน   ชั้นเรียนเพื่อพัฒนา  และแก้ปัญหา

                                                    5. นักเรียนมีความรู้ความสารมารถด้านวิชาการ  ตามมาตรฐานหลักสูตร  และสามารถใช้ภาษาอังกฤษ  เพื่อการสื่่อสารในชีวิต        ประจำวันได้เหมาะสมกับวัย

                                                    6. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  และจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  ตลอดจนศูนย์การเรียนรู้ อื่น ๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

อัตลักษณ์

วิชาการยอดเยี่ยม    เปี่ยมล้นคุณธรรม