วิสัยทัศน์-VISION

 

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง