การแสดงผลที่ดีที่สุดให้ตั้งค่าที่ขนาด 1360 * 768

นายพิเชษฐ์ ทรงพันธุ์คชสาร ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ผู้พัฒนา

1

กรุณาเลือกหน่วยการเรียนรู้ โดยคลิกที่ปุ่ม "ยืนยัน"

1
2
3
ระบบเทคโนโลยี ประกอบด้วย ตัวป้อน(Input)  กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์(Output)
การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล  เช่น ค้นหาข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหาข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ต  ค้นหาข้อมูลจากซีดีรอม

การเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ

-   สำเนาถาวร  เช่น  เอกสาร แฟ้มสะสมงาน
-   สื่อบันทึก   เช่น เทป แผ่นบันทึก ซีดีรอม หน่วยความจำแบบแฟลช

4
4
4