ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ที่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.๔ - ป.๖

๙๕

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายเจตนะ    เหลืองสอาด
2. เด็กชายธนัญชัย    ปรกแก้ว
1. นางจารุวรรณ    สุขสวัสดิ์
2. นายพิเชษฐ์    ทรงพันธุ์คชสาร

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.๔ - ป.๖

๘๒

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ ๑

1. เด็กชายธีรวัฒน์    โพธิ์ศรี
2. เด็กชายพาทิศ    เกษมมงคลชัย
1. นางสาวพรทิวา    มะทิมาปะเข
2. นายพิเชษฐ์    ทรงพันธุ์คชสาร

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.๔ - ป.๖

๗๕

เงิน

1. เด็กชายชัชพล    บูรณะธีรกิจ
2. เด็กชายกิตติพัศ    ปิโย
1. นางชุกฤตา    เทศพันธุ์
2. นายพิเชษฐ์    ทรงพันธุ์คชสาร