ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ตั้งอยู่บนที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ให้ใช้เพื่อการศึกษามีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 81 ตารางวา ได้เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2510 ของกรมสามัญศึกษา สร้างเสร็จและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2511 โดยมี นางสาววาสนา ปุณยปรรณานนท์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และต่อมา วันที่ 8 พฤษภาคม 2511 นางบุญย้อย ช่วงสุวนิช ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

 • อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ห้องเรียน 6x9 เมตร จำนวน 4 ห้องห้องพักครูใหญ่ ขนาด 3x6 เมตร จำนวน 1 ห้อง ห้องเก็บของ
 • พ.ศ.2512 ต่อเติมอาคารเรียน แบบ 022 รวม 2 ห้องเรียน
 • พ.ศ.2532 ต่อเติมอาคารเรียน แบบพิเศษ รวม 2 ห้องเรียน งบประมาณ 100,000 บาท
 • พ.ศ.2517 สร้างอาคารเรียน แบบ 030 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน งบประมาณ 440,000 บาท
 • พ.ศ.2519 สร้างอาคารประกอบอาหาร โครงสร้าง ค.ส.ล งบประมาณ 100,000 บาท
 • พ.ศ.2530 ได้จัดสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ที่สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ (ปัจจุบันทรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานนามว่า “พระพุทธกาญจนมงคล”)
 • พ.ศ.2531 โรงเรียนได้รับงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ (โรงเรียนโฆสิตสโมสร)เป็นอาคารตึก 4 ชั้น 25 ห้องเรียน 4 ห้องฝึกงาน จำนวนงบประมาณ 7,650,000บาท
 • พ.ศ.2532 โรงเรียนได้รับงบประมาณ ต่อเติมอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนโฆสิตสโมสร ขนาด 4 ชั้น 17 ห้องเรียน งบประมาณ 7,311,000 บาท
 • พ.ศ.2537 ต่อเติมอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนโฆสิตสโมสร ขนาด 4 ชั้น อีก 9 เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 2537 ด้วยงบประมาณ 4,300,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อ 17 เมษายน 2538
 • พ.ศ.2538 สร้างสวนเกษตรลอยฟ้าบนดาดฟ้า อาคารเรียน ชั้น 2 ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องประชุม จำนวน 100 ที่นั่ง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้องจำนวน 40 ที่นั่ง ด้วยเงินบริจาค
 • พ.ศ.2540 โรงเรียนได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติให้เป็นผู้ครอบครองที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเขาเม็งอมรเมศร์ จำนวน 20 ไร่ เพื่อใช้ปรับขยายบางส่วนไปใช้พื้นที่ที่ได้ครอบ
 • พ.ศ.2542 โรงเรียนได้รับอนุญาต ให้เป็นผู้ครอบครองที่ราชพัสดุแปลงที่ 2 หมายเลข กจ.577 จำนวน 10 ไร่ 92 ตารางวาและในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้เป็นผู้ครอบครองที่ดินบริเวณโรงเรียนบ้านเขาตอง ที่ยกเลิก กจ.516 จำนวน 26 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา เพื่อใช้ปรับขยายโรงเรียนไปก่อสร้างที่ใหม่ และโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอลในพื้นที่ครอบครอง ต่อมาโรงเรียนได้ส่งคืนที่ดิน แปลงที่ 2 หมายเลขทะเบียน กจ.577 ให้สำนักงานราชพัสดุจังหวัดกาญจนบุรี
 • พ.ศ. 2551 โรงเรียนสร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียน โดยใช้แผ่นเมททัลชีสท์ ด้วยเงินทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง รวมกับเงินนอกงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 1,300,000บาท
 • พ.ศ.2554 สร้างห้องส้วม นักเรียน จำนวน 10 ห้อง ด้วยงบประมาณ 90,000 บาท
  • ปรับปรุงอาคารประกอบอาหารเดิมเป็นห้องเรียนการงานอาชีพ (กอท.) และห้องเกียรติยศ (แสดงผลงานและรางวัลที่โรงเรียนได้รับ) ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
  • ต่อเติมระเบียงดาดฟ้า ชั้น 2 ของห้องสำนักงานโรงเรียนให้เป็นห้องพักครู และห้องเก็บเอกสารของฝ่ายต่างๆ
  • ปูกระเบื้องพื้นสนามด้านหลัง และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
 • พ.ศ.2556 โรงเรียนสร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องรับรองผู้ปกครองนักเรียน ด้วยเงินทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆรวมทั้งเงินบริจาคเพื่อการศึกษาจากมูลนิธิวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โดยมีพระราชวิสุทธิเมธี เจ้าอาวาส วัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นองค์ประธานโดยสร้าง เป็นอาคาร 3 ชั้น งบประมาณ 3,099,000 บาท
 • พ.ศ. 2557 โรงเรียนดำเนินการดังนี้
  • สร้างโรงอาหารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการรับประทานอาหาร ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนรายหัว และโครงการอาหารกลางวัน งบประมาณ 1,663,248.78 บาท
  • ปรับปรุงห้องน้ำด้านหลังอาคาร จำนวน 30 ห้อง โดยปูกระเบื้องพื้นห้อง และฝาผนังห้องทุกห้องด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
  • ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านล่างอาคารอเนกประสงค์ โดยจ้างช่างศิลป์วาดภาพฝาผนัง จัดบรรยากาศ สนามเด็กเล่น จัดซื้อเครื่องเล่นเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และปลอดภัย ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
  • รับปรุงสวนหย่อมด้านหน้า และด้านหลังโรงเรียนทุกจุด เพื่อสร้างบรรยากาศให้โรงเรียนดูสวยงามยิ่งขึ้น และจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้นักเรียนได้มาศึกษาเรียนรู้ตามธรรมชาติ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
  • ต่อเติมที่จอดรถจักรยานยนต์ด้านหลังอาคารเรียน เพื่อเป็นที่จอดรถอย่างพอเพียงและเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
  • ขยายและต่อเติม หลังคาโครงเหล็กด้านข้างห้องอนุบาล ห้องพยาบาล บริเวณชั้น 2 ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
  • ต่อเติมหลังคาเชื่อมต่อกับตัวอาคารด้านหลังโรงอาหาร และข้างห้องประชุม เพื่อกันแดดและกันฝนสาดอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนในการรับประทานอาหาร ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
 • พ.ศ. 2558 โรงเรียนดำเนินการดังนี้
  • ขยายและต่อเติม หลังคาโครงเหล็กด้านข้างห้องอนุบาล ห้องพยาบาล บริเวณชั้น 2 ปูกระเบื้อง และทาสีห้องเรียน อาคารเรียน งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ 1,900,000 บาท
  • ซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยงบประมาณรายได้สถานศึกษา
 • พ.ศ. 2559 โรงเรียนได้ขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ สารบัญลำดับที่ 0771-001-59 ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ.516 (บางส่วน) ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 16 ไร่3 งาน 90.70 ตารางวา ใช้เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้าง
  • งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(งบผูกพัน) สร้างอาคารเรียนแบบ 324ล/55-ข(ในเขตแผ่นดินไหว) จำนวนทั้งสิ้น 27,518,200 บาท
  • งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส้วม(สปช.605/54) 2 หลัง 1,138,000 บาท
  • งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(งบผูกพัน) โรงอาหาร-หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษาจำนวน ๑ หลัง 12,161,000 บาท

ตราโรงเรียน


โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

ปรัชญา


ความรู้ดี  มีคุณธรรม

คำขวัญ


ประพฤติดี  มีอนามัย  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาสังคม

สีประจำโรงเรียน


สีฟ้า - ขาว

อัตลักษณ์


ระดับประถมศึกษา : วิชาการยอดเยี่ยม  เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม

ระดับปฐมวัย : น่าเอ็นดู  รู้จักคิด   มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์


พอใจ   พอดี   พอมี   พองาม  ด้วยความพอเพียง

 (พอใจ  ในสิ่งที่ตนมี   พอดีในการกระทำ   พอมี   ในความเป็นอยู่   พองาม  ในจิตใจ)

วิสัยทัศน์ - VISION


จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา  ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R8C) น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ - MISSION


 1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการบริการทางการศึกษาให้นักเรียนอย่างทั่วถึง

 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

 3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 4. ส่งเสริมและพัฒนา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพให้สามารถจัดกรเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรโรงเรียน

 6.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑

 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา

เพลงมาร์ชโรงเรียน


โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี เกียรติศักดิ์ศรีระบือลือไกล
ดอกบัวงามเป็นที่รู้ทั่วไทย สัญลักษณ์ยิ่งใหญ่ยืนยงนานมา
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี พวกเรานี้พร้อมใจบูชา
ต่างภูมิใจสีฟ้าขาวพราวตา ให้วิชาศีลธรรมจรรยาสามัคคี
ประพฤติดีมีอนามัยใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคมทางดี
มีกตัญญูกตเวที ชาติเหล่าจักรีเคารพทั่วกัน
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี เกียรติศักดิ์ศรีของเราลือลั่น
ดอกบัวงามงามชั่วนิจนิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญอนุบาลกาญจนบุรี
ความรู้ดี ความรู้ดี มีคุณธรรม มีคุณธรรม
ความรู้ดี ความรู้ดี มีคุณธรรม

รูปแบบการบริหารของโรงเรียน


โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

 • 75 ซอยศุภกิจโกศล ตำบล บ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

 • 034-512535

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.