การเก็บเงินบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เห็นชอบให้โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเก็บเงินบำรุงการการศึกษา และเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียนภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีได้กำหนดเก็บค่าบำรุงการศึกษาในวันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

  • 75 ซอยศุภกิจโกศล ตำบล บ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

  • 034-512535

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.