ต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน

วันที่ 3 มีนาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ได้รับการติดตามและสะท้อนคิดการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียนที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
โดยมี ดร.บุญเลิศ ค่อนสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทีปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาววิจิตรา เจือจันทร์ ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดร.ทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา ข้าราชการบำนาญ รองผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม นางสาวอรพรรณ แก้วน้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักทดสอบทางการศึกษา นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

  • 75 ซอยศุภกิจโกศล ตำบล บ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

  • 034-512535

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.