ITA ONLINE

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

 • 10.แผนดำเนินงานประจำปี
 • 11.รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
 • 12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • 14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • 15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • 16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • 17.E–Service

การบริหารเงินงบประมาณ

 • 18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 19.รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • 20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • 22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
 • 23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
 • 24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 • 34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • 35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • 36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • 37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • 38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • 40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • 41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 • 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
 • 43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

 • 75 ซอยศุภกิจโกศล ตำบล บ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

 • 034-512535

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Powered by JS Network Solutions