˹éÒáá

»ÃÐÇѵÔâçàÃÕ¹
ÇÔÊÑ·Ñȹì áÅоѹ¸¡Ô¨
à»éÒ»ÃÐʧ¤ì áÅÐÍѵÅѡɳì
ºØ¤ÅÒ¡Ã
¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹

à¼Âá¾Ãè¼Å§Ò¹

ÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ 1

á¼¹§Ò¹ÀÒÂã¹

á¼¹§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ
á¼¹§Ò¹§º»ÃÐÁÒ³
á¼¹§Ò¹ºØ¤ÅÒ¡Ã
á¼¹§Ò¹ºÃÔËÒ÷ÑèÇä»

 

ÊèǹºÃÔ¡ÒÃ
Ãкº e-Office ʾ».¡¨.1
Ãкº e-Office ãËÁè
e-Mail .@anubankan.ac.th
ÇÔ·ÂаҹР(ʾ».¡¨.1)
áÅ¡à»ÅÕè¹àÃÕ¹ÃÙé
UTQ Online
TEPE Online
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 กลุ่มสาระภาษาไทย
1 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
1 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1 กลุ่มสาระสังคมศึกษา
1 กลุ่มสาระประวัติศาสตร์
1 กลุ่มสาระศิลปะ
1 กลุ่มสาระการงานอาชีพ

1 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 


++âçàÃÕ¹͹غÒÅ¡Ò­¨¹ºØÃÕ ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺ++

1 ¢èÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì 1

 

 

 

 

 

 

 

¢èÒÇÊÒèҡ ʾ°.

Êӹѡ§Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ÈÙ¹Âì¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéµèÒ§ æ

ÈÙ¹Âì¾Ñ²¹Ò»°ÁÇÑÂ

¡ÅØèÁÊÒÃФ³ÔµÈÒʵÃì

¡ÅØèÁÊÒÃСÒçҹÍÒªÕ¾

¡ÅØèÁÊÒÃоÅÈÖ¡ÉÒ

ÈÙ¹Âì»ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹

ËéͧàÃÕ¹ DLIT  

¤ÅѧÊ×èÍ¡ÒÃÊ͹

¡ÒþѲ¹ÒÇÔªÒªÕ¾¤ÃÙ

¤Åѧ¢éÍÊͺ

ËéͧÊÁØ´´Ô¨Ô·ÑÅ
ÊÒÃФÇÒÁÃÙé·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ

 

âçàÃÕ¹͹غÒÅ¡Ò­¨¹ºØÃÕ 75 ¶.ÍÙè·Í§ µ.ºéÒ¹à˹×Í Í.àÁ×ͧ ¨.¡Ò­¨¹ºØÃÕ 71000 â·Ã 034-512535 â·ÃÊÒà 034-514351