1

 

 

หน้าแรก

ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
เป้าประสงค์ และอัตลักษณ์
บุคลากร
จำนวนนักเรียน

เผยแพร่ผลงาน

ภาพกิจกรรม 1

แผนงานภายใน

แผนงานวิชาการ
แผนงานงบประมาณ
แผนงานบุคลากร
แผนงานบริหารทั่วไป

 

ส่วนบริการ
ระบบ e-Office สพป.กจ.1
ระบบ e-Office ใหม่
e-Mail .@anubankan.ac.th
วิทยะฐานะ (สพป.กจ.1)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
UTQ Online
TEPE Online
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 กลุ่มสาระภาษาไทย
1 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
1 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1 กลุ่มสาระสังคมศึกษา
1 กลุ่มสาระประวัติศาสตร์
1 กลุ่มสาระศิลปะ
1 กลุ่มสาระการงานอาชีพ

1 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 


++โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ยินดีต้อนรับ++

1 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

1. ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 1) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ รับสมัครนักเรียนที่เกิด ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 - 16 พฤษภาคม 2556

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Mini English Program: MEP) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ รับสมัครนักเรียนที่เกิดตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 - 16 พฤษภาคม 2554 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ปกติ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 -10 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ รับสมัครนักเรียนที่เกิดตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 - 16 พฤษภาคม 2554 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ

 

 

 

 

ข่าวสารจาก สพฐ.

สำนักงานการศึกษา

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ต่าง ๆ

ศูนย์พัฒนาปฐมวัย

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

กลุ่มสาระพลศึกษา

ศูนย์ประชาคมอาเซียน

ห้องเรียน DLIT  

คลังสื่อการสอน

การพัฒนาวิชาชีพครู

คลังข้อสอบ

ห้องสมุดดิจิทัล
สาระความรู้ทางวิชาการ

 

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 75 ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 034-512535 โทรสาร 034-514351